รายวิชาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562

      อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซลล์วิทยา เนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อประสาทต่อมต่าง ๆ ผิวหนัง ตลอดจนการเจริญพัฒนาของตัวอ่อน ระบบประสาท และระบบห่อหุ้มร่างกายส่วนประกอบของร่างกาย กลไกและการรักษาภาวะธำรงดุล ของเหลวในร่างกายการขนส่งสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ ศักย์ไฟฟ้าของเยื่อหุ้มเซลล์

       Cytology, epithelium, connective, muscular, nervous tissues, gland types, integument, development of nervous and integumentary system in human embryo, body composition, homeostasis, body fluid, membrane transportation and membrane potential.

Guide book

เพื่อให้ นพท./นศพ. มีความรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง  โครงสร้างทางมหกายวิภาค และจุลกายวิภาคของระบบทางเดินอาหาร  หน้าที่  การทำงาน  การเคลื่อนไหวและการคัดหลั่งสารของระบบทางเดินอาหาร  การย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร  ตับและหน้าที่ของตับ หลักโภชนาการ  บทบาทหน้าที่  แหล่งอาหารและความต้องการของสารอาหารคาร์โบฮัยเดรต  ลิปิด  โปรตีน  วิตามิน  และแร่ธาตุ  สารพิษในอาหาร  ดุลพลังงาน  การประเมินภาวะโภชนาการ

ลักษณะโครงสร้างระดับมหกายวิภาคศาสตร์ หน้าที่และกลไกการท างานของระบบกล้ามเนื้อ, กระดูกและระบบประสาทของแขนและขาพร้อมทั้งความสัมพันธ์ทางคลินิก  
Morphological structures in gross anatomy, function and mechanism of musculoskeletal system and nervous system of upper and lower extremities including clinical correlation study

อวัยวะรับความรู้สึกพิเศษและสมองของมนุษย์แบบบูรณาการประกอบด้วย โครงสร้างระดับมหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์  การเจริญพัฒนา และสรีรวิทยาในสภาวะปกติ และพยาธิสภาพเบื้องต้น

Integration of gross anatomy, histology and embryology of special sense and human brain and physiology of human brain in normal and clinical correlation