Moodle สำหรับหัวข้อปฏิบัติการชีวเคมี Glucose Tolerance Test 

โดย ร.ท.ยุทธนา ปั้นสุวรรณ

รายวิชาระบบต่อมไร้ท่อ ปีการศึกษา 2563