อวัยวะรับความรู้สึกพิเศษและสมองของมนุษย์แบบบูรณาการประกอบด้วย โครงสร้างระดับมหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์  การเจริญพัฒนา และสรีรวิทยาในสภาวะปกติ และพยาธิสภาพเบื้องต้น

Integration of gross anatomy, histology and embryology of special sense and human brain and physiology of human brain in normal and clinical correlation