เพื่อให้ นพท./นศพ. มีความรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง  โครงสร้างทางมหกายวิภาค และจุลกายวิภาคของระบบทางเดินอาหาร  หน้าที่  การทำงาน  การเคลื่อนไหวและการคัดหลั่งสารของระบบทางเดินอาหาร  การย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร  ตับและหน้าที่ของตับ หลักโภชนาการ  บทบาทหน้าที่  แหล่งอาหารและความต้องการของสารอาหารคาร์โบฮัยเดรต  ลิปิด  โปรตีน  วิตามิน  และแร่ธาตุ  สารพิษในอาหาร  ดุลพลังงาน  การประเมินภาวะโภชนาการ