สำหรับ นพท./นศพ. ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 44 รายวิชาระบบต่อมไร้ท่อ

หัวข้อ Glucose Tolerance Test

ร.ท.ยุทธนา  ปั้นสุวรรณ