ลักษณะโครงสร้างระดับมหกายวิภาคศาสตร์ หน้าที่และกลไกการท างานของระบบกล้ามเนื้อ, กระดูกและระบบประสาทของแขนและขาพร้อมทั้งความสัมพันธ์ทางคลินิก  
Morphological structures in gross anatomy, function and mechanism of musculoskeletal system and nervous system of upper and lower extremities including clinical correlation study