โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พิเศษโรงพยาบาลสมทบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จัดขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการประเมินนพท./นศพ. วพม.โดยการอบรม และพัฒนาทักษะด้านแพทย์ศาสตร์ศึกษาแก่อาจารย์ผู้ประเมินจาก 5 โรงพยาบาลชุมชนสมทบ เพื่อให้การประเมินเป็นไปตามมาตรฐานสากล และนักเรียนได้รับประโยชน์ในด้านวิชาการจากการประเมินและการวิจารณ์ทักษะอย่างเป็นระบบ

Course Objective :

  1. Individual data analysis and academic presentation
  2. Interpret clinical trial research results correctly
  3. Clinical trial research proposal development

ส่วนที่ ๑ ระบาดวิทยาและชีวสถิติขั้นต้น การวัดทางระบาดวิทยา ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ การสุ่มตัวอย่าง ช่วงความเชื่อมั่น การคำนวนขนาดตัวอย่าง clinical trial efficacy and risk of drug therapy  screening and diagnostic test  rate adjustment ชนิดของข้อมูล การอธิบายข้อมูล ความน่าจะเป็น ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างและประชากร การกระจายของข้อมูล การพิสูจน์สมมติฐานการประมาณค่า simple linear regression and correlation สถิติชีพ

ส่วนที่ ๒ ลักษณะของความเป็นชุมชน บทบาททางด้านสังคม หน่วยองค์ประกอบของชุมชน ปัจจัยเกื้อหนุนของความเข้มแข็งของชุมชน บรรทัดฐาน ค่านิยม ทางด้านวัฒนธรรม ศาสนา และเศรษฐกิจ การเก็บข้อมูลจากการสำรวจทางด้านประชากรและสุขภาพอนามัยในชุมชน การค้นหาเพิ่มเติมจากการ ดำเนินการในรูปแบบเชิงลึกอื่น ๆ ทางด้านสังคมศาสตร์ การจัดลำดับความสำคัญ ของปัญหา แนวคิดและฝึกการวางแผนการปฏิบัติในการแก้ปัญหาสาธารณสุขในชุมชนแบบยั่งยืน การป้องกันและฟื้นฟูสภาพ อนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน การวางแผนครอบครัว และอนามัยเจริญพันธุ์ การดำเนินการสาธารณสุข มูลฐานในประเทศไทย ดัชนีอนามัย การวัดการป่วย การตาย การสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมชุมชน การสอนสุขศึกษาในชุมชน การฝึกภาคสนามวิจัยชุมชน


จำนวนหน่วยกิต:   2 หน่วยกิต (1-3-3) [3 สัปดาห์ ]

สังกัด (ภาควิชา)   ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน

คำอธิบายรายวิชา (Course description)

การให้บริการทางการแพทย์ในสถานสถานการณ์ที่มีขีดจำกัดทางด้านทรัพยากร ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ การเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกับสหวิชาชีพแบบบูรณาการ การให้บริการทางการแพทย์ในยุทธวิธี การวางแผนทางการแพทย์ การส่งกำลังสายแพทย์ บริการทางการแพทย์และข้อพิจารณาทั่วไป การบริการทางการแพทย์อื่นๆ ในการสนับสนุนการรบ และการป้องกันประเทศในสถานการณ์ต่างๆ การส่งกลับผู้ป่วยทางยุทธวิธี และการส่งกลับทางอากาศ การปฏิบัติการในแผนที่และการปฏิบัติการในภูมิประเทศ ในสถาณการณ์การรบสมมุติ และสถานการณ์รังสี นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี การรักษาดูแลผู้ป่วยเจ็บหรือบาดแผลของทหารในสถานการณ์รบและการรักษาในกรณีที่มีกำลังพลบาดเจ็บจำนวนมาก การฝึกให้สามารถบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยเจ็บของทหารและพลเรือนในสถานการณ์มหันตภัยจากธรรมชาติและจากมนุษย์

เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)  วพมปค ๒๐๑ และ ๒๐๒  การฝึกพื้นฐานทางการทหาร๑ และ ๒ (Basic Military Training 1 and 2)             วพมปค ๓๐๑ ทักษะทางการแพทย์ในสนามรบ (Combat Medical Skills)

วพมทช 402 เวชศาสตร์ทหาร 1 (เวชกรรมป้องกันทางทหาร เวชศาสตร์ภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข)

ประเภทวิชา วิชาบังคับ