โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พิเศษโรงพยาบาลสมทบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จัดขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการประเมินนพท./นศพ. วพม.โดยการอบรม และพัฒนาทักษะด้านแพทย์ศาสตร์ศึกษาแก่อาจารย์ผู้ประเมินจาก 5 โรงพยาบาลชุมชนสมทบ เพื่อให้การประเมินเป็นไปตามมาตรฐานสากล และนักเรียนได้รับประโยชน์ในด้านวิชาการจากการประเมินและการวิจารณ์ทักษะอย่างเป็นระบบ