ใช้สำหรับการสอบในรายวิชา วพมทช 402 ปีการศึกษา 2564 เท่านั้น