Course description ศึกษาการให้เวชกรรมป้องกันแก่ก าลังพล ทั้งในยามสงบและยามสงคราม เนื่องจากการอนุรักษ์กำลังรบที่ดีที่สุดคือการป้องกันการเจ็บป่วยที่มิใช่จากการรบ นพท./นศพ.จะได้เรียนรู้งานเวชกรรมเชิงรุก งานสุขาภิบาล ในที่ตั้ง และในสนาม ให้ข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์แก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อการดูแลทางด้านสุขภาพแก่กำลังพลทุกนาย ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ทั้งภายในและภายนอกร่างกายของทหารในสภาวะแวดล้อมต่างๆ ขณะปฏิบัติหน้าที่ภาคพื้นดิน การปฏิบัติการใต้น้ำ การปฏิบัติการทางอากาศ และสงครามนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี โดยผสมผสานความรู้พื้นฐาน (Basic Science) ความรู้ทางคลินิก (Clinical Science) และ สภาพแวดล้อมทางทหาร (Military Environment) อันตรายจากความร้อน และความเย็น อันตรายจากฟ้าผ่า และไฟช็อต พิษจากแมลง และสัตว์กัดต่อย สามารถให้การวินิจฉัย การดูแลและบำบัดรักษา รวมทั้งการป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพของทหาร ศึกษาหลักการของอาชีวอนามัย หลักการและสิทธิของผู้ใช้แรงงานในการประกอบอาชีพต่างๆ การป้องกันและการให้ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพและอาชีพทหาร อันตรายและการป้องกันรักษาดวงตา อันตรายจากเสียง โรคของการควบคุมการทรงตัว โรคผิวหนังในทหาร โรคของเท้า