ใช้สำหรับการสอบในรายวิชา วพมทช 401 ปีการศึกษา 2564 เท่านั้น