จำนวนหน่วยกิต:   2 หน่วยกิต (1-3-3) [3 สัปดาห์ ]

สังกัด (ภาควิชา)   ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน

คำอธิบายรายวิชา (Course description)

การให้บริการทางการแพทย์ในสถานสถานการณ์ที่มีขีดจำกัดทางด้านทรัพยากร ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ การเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกับสหวิชาชีพแบบบูรณาการ การให้บริการทางการแพทย์ในยุทธวิธี การวางแผนทางการแพทย์ การส่งกำลังสายแพทย์ บริการทางการแพทย์และข้อพิจารณาทั่วไป การบริการทางการแพทย์อื่นๆ ในการสนับสนุนการรบ และการป้องกันประเทศในสถานการณ์ต่างๆ การส่งกลับผู้ป่วยทางยุทธวิธี และการส่งกลับทางอากาศ การปฏิบัติการในแผนที่และการปฏิบัติการในภูมิประเทศ ในสถาณการณ์การรบสมมุติ และสถานการณ์รังสี นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี การรักษาดูแลผู้ป่วยเจ็บหรือบาดแผลของทหารในสถานการณ์รบและการรักษาในกรณีที่มีกำลังพลบาดเจ็บจำนวนมาก การฝึกให้สามารถบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยเจ็บของทหารและพลเรือนในสถานการณ์มหันตภัยจากธรรมชาติและจากมนุษย์

เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)  วพมปค ๒๐๑ และ ๒๐๒  การฝึกพื้นฐานทางการทหาร๑ และ ๒ (Basic Military Training 1 and 2)             วพมปค ๓๐๑ ทักษะทางการแพทย์ในสนามรบ (Combat Medical Skills)

วพมทช 402 เวชศาสตร์ทหาร 1 (เวชกรรมป้องกันทางทหาร เวชศาสตร์ภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข)

ประเภทวิชา วิชาบังคับ