ส่วนที่ ๑ ระบาดวิทยาและชีวสถิติขั้นต้น การวัดทางระบาดวิทยา ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ การสุ่มตัวอย่าง ช่วงความเชื่อมั่น การคำนวนขนาดตัวอย่าง clinical trial efficacy and risk of drug therapy  screening and diagnostic test  rate adjustment ชนิดของข้อมูล การอธิบายข้อมูล ความน่าจะเป็น ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างและประชากร การกระจายของข้อมูล การพิสูจน์สมมติฐานการประมาณค่า simple linear regression and correlation สถิติชีพ

ส่วนที่ ๒ ลักษณะของความเป็นชุมชน บทบาททางด้านสังคม หน่วยองค์ประกอบของชุมชน ปัจจัยเกื้อหนุนของความเข้มแข็งของชุมชน บรรทัดฐาน ค่านิยม ทางด้านวัฒนธรรม ศาสนา และเศรษฐกิจ การเก็บข้อมูลจากการสำรวจทางด้านประชากรและสุขภาพอนามัยในชุมชน การค้นหาเพิ่มเติมจากการ ดำเนินการในรูปแบบเชิงลึกอื่น ๆ ทางด้านสังคมศาสตร์ การจัดลำดับความสำคัญ ของปัญหา แนวคิดและฝึกการวางแผนการปฏิบัติในการแก้ปัญหาสาธารณสุขในชุมชนแบบยั่งยืน การป้องกันและฟื้นฟูสภาพ อนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน การวางแผนครอบครัว และอนามัยเจริญพันธุ์ การดำเนินการสาธารณสุข มูลฐานในประเทศไทย ดัชนีอนามัย การวัดการป่วย การตาย การสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมชุมชน การสอนสุขศึกษาในชุมชน การฝึกภาคสนามวิจัยชุมชน