อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซลล์วิทยา เนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อประสาทต่อมต่าง ๆ ผิวหนัง ตลอดจนการเจริญพัฒนาของตัวอ่อน ระบบประสาท และระบบห่อหุ้มร่างกายส่วนประกอบของร่างกาย กลไกและการรักษาภาวะธำรงดุล ของเหลวในร่างกายการขนส่งสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ ศักย์ไฟฟ้าของเยื่อหุ้มเซลล์

       Cytology, epithelium, connective, muscular, nervous tissues, gland types, integument, development of nervous and integumentary system in human embryo, body composition, homeostasis, body fluid, membrane transportation and membrane potential.