กระบวนการสร้างและสลายพลังงานในร่างกาย โครงสร้าง หน้าที่และเมตะบอลิสมของคาร์โบฮัยเดรต ลิปิด โปรตีน กรดอะมิโน และกรดนิวคลิอิก กลไกการควบคุมและโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเมตะบอลิสม กระบวนการถ่ายทอดรหัสพันธุกรรมและการควบคุม การวิเคราะห์ดีเอ็นเอ เวชพันธุศาสตร์เบื้องต้น โครงสร้างของยีนและโครโมโซม ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการกลายพันธุ์

Energy metabolism; structures and metabolisms of carbohydrates, lipids, proteins, amino acids and nucleic acids; regulation mechanisms and metabolic diseases; gene expression and regulation; DNA analysis; introduction to medical genetic; structure and function of gene and chromosome; genetic variation and mutation

กระบวนการสร้างและสลายพลังงานในร่างกาย โครงสร้าง หน้าที่และเมตะบอลิสมของคาร์โบฮัยเดรต ลิปิด โปรตีน กรดอะมิโน และกรดนิวคลิอิก กลไกการควบคุมและโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเมตะบอลิสม กระบวนการถ่ายทอดรหัสพันธุกรรมและการควบคุม การวิเคราะห์ดีเอ็นเอ เวชพันธุศาสตร์เบื้องต้น โครงสร้างของยีนและโครโมโซม ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการกลายพันธุ์
Energy metabolism; structures and metabolisms of carbohydrates, lipids, proteins, amino acids and nucleic acids; regulation mechanisms and metabolic diseases; gene expression and regulation; DNA analysis; introduction to medical genetic; structure and function of gene and chromosome; genetic variation and mutation

เพื่อให้ นพท./นศพ. มีความรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง  โครงสร้างทางมหกายวิภาค และจุลกายวิภาคของระบบทางเดินอาหาร  หน้าที่  การทำงาน  การเคลื่อนไหวและการคัดหลั่งสารของระบบทางเดินอาหาร  การย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร  ตับและหน้าที่ของตับ หลักโภชนาการ  บทบาทหน้าที่  แหล่งอาหารและความต้องการของสารอาหารคาร์โบฮัยเดรต  ลิปิด  โปรตีน  วิตามิน  และแร่ธาตุ  สารพิษในอาหาร  ดุลพลังงาน  การประเมินภาวะโภชนาการ

กระบวนการสร้างและสลายพลังงานในร่างกาย โครงสร้าง หน้าที่และเมตะบอลิสมของคาร์โบฮัยเดรต ลิปิด โปรตีน กรดอะมิโน และกรดนิวคลิอิก กลไกการควบคุมและโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเมตะบอลิสม กระบวนการถ่ายทอดรหัสพันธุกรรมและการควบคุม การวิเคราะห์ดีเอ็นเอ เวชพันธุศาสตร์เบื้องต้น โครงสร้างของยีนและโครโมโซม ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการกลายพันธุ์

Energy metabolism; structures and metabolisms of carbohydrates, lipids, proteins, amino acids and nucleic acids; regulation mechanisms and metabolic diseases; gene expression and regulation; DNA analysis; introduction to medical genetic; structure and function of gene and chromosome; genetic variation and mutation