ลักษณะทางกายวิภาคและการพัฒนาของเซลล์ เนื้อเยื่อ ในระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ กลไกและการรักษาภาวะธำรงดุล ของเหลวในร่างกายและอุณหภูมิของร่างกาย เมตาบอลิสมของสารอาหารและพลังงานความสัมพันธ์ของเมตาบอลิสมในร่างกายในระดับเซลล์จนถึงอวัยวะ ในสภาวะปกติ ผิดปกติ กลุ่มอาการโรคที่เกิดจากเมตาบอลิก หลักพื้นฐานของรังสีวิทยาทางการแพทย์

Anatomical characteristics of the cells and tissues development in the human body; homeostasis, the body fluid, the body temperature, an overview of nutrient and energy metabolism; the intermediary metabolism of cells and organs in the state of normal, the abnormal biochemical metabolic syndrome, the basic knowledge of the medical radiology

ลักษณะทางกายวิภาคและการพัฒนาของเซลล์ เนื้อเยื่อ ในระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ กลไกและการรักษาภาวะธำรงดุล ของเหลวในร่างกายและอุณหภูมิของร่างกาย เมตาบอลิสมของสารอาหารและพลังงานความสัมพันธ์ของเมตาบอลิสมในร่างกายในระดับเซลล์จนถึงอวัยวะ ในสภาวะปกติ ผิดปกติ กลุ่มอาการโรคที่เกิดจากเมตาบอลิก หลักพื้นฐานของรังสีวิทยาทางการแพทย์

Anatomical characteristics of the cells and tissues development in the human body; homeostasis, the body fluid, the body temperature, an overview of nutrient and energy metabolism; the intermediary metabolism of cells and organs in the state of normal, the abnormal biochemical metabolic syndrome, the basic knowledge of the medical radiology

กระบวนการสร้างและสลายพลังงานในร่างกาย โครงสร้าง หน้าที่และเมตะบอลิสมของคาร์โบฮัยเดรต ลิปิด โปรตีน กรดอะมิโน และกรดนิวคลิอิก กลไกการควบคุมและโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเมตะบอลิสม กระบวนการถ่ายทอดรหัสพันธุกรรมและการควบคุม การวิเคราะห์ดีเอ็นเอ เวชพันธุศาสตร์เบื้องต้น โครงสร้างของยีนและโครโมโซม ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการกลายพันธุ์

Energy metabolism; structures and metabolisms of carbohydrates, lipids, proteins, amino acids and nucleic acids; regulation mechanisms and metabolic diseases; gene expression and regulation; DNA analysis; introduction to medical genetic; structure and function of gene and chromosome; genetic variation and mutation

กระบวนการสร้างและสลายพลังงานในร่างกาย โครงสร้าง หน้าที่และเมตะบอลิสมของคาร์โบฮัยเดรต ลิปิด โปรตีน กรดอะมิโน และกรดนิวคลิอิก กลไกการควบคุมและโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเมตะบอลิสม กระบวนการถ่ายทอดรหัสพันธุกรรมและการควบคุม การวิเคราะห์ดีเอ็นเอ เวชพันธุศาสตร์เบื้องต้น โครงสร้างของยีนและโครโมโซม ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการกลายพันธุ์
Energy metabolism; structures and metabolisms of carbohydrates, lipids, proteins, amino acids and nucleic acids; regulation mechanisms and metabolic diseases; gene expression and regulation; DNA analysis; introduction to medical genetic; structure and function of gene and chromosome; genetic variation and mutation

เพื่อให้ นพท./นศพ. มีความรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง  โครงสร้างทางมหกายวิภาค และจุลกายวิภาคของระบบทางเดินอาหาร  หน้าที่  การทำงาน  การเคลื่อนไหวและการคัดหลั่งสารของระบบทางเดินอาหาร  การย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร  ตับและหน้าที่ของตับ หลักโภชนาการ  บทบาทหน้าที่  แหล่งอาหารและความต้องการของสารอาหารคาร์โบฮัยเดรต  ลิปิด  โปรตีน  วิตามิน  และแร่ธาตุ  สารพิษในอาหาร  ดุลพลังงาน  การประเมินภาวะโภชนาการ

กระบวนการสร้างและสลายพลังงานในร่างกาย โครงสร้าง หน้าที่และเมตะบอลิสมของคาร์โบฮัยเดรต ลิปิด โปรตีน กรดอะมิโน และกรดนิวคลิอิก กลไกการควบคุมและโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเมตะบอลิสม กระบวนการถ่ายทอดรหัสพันธุกรรมและการควบคุม การวิเคราะห์ดีเอ็นเอ เวชพันธุศาสตร์เบื้องต้น โครงสร้างของยีนและโครโมโซม ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการกลายพันธุ์

Energy metabolism; structures and metabolisms of carbohydrates, lipids, proteins, amino acids and nucleic acids; regulation mechanisms and metabolic diseases; gene expression and regulation; DNA analysis; introduction to medical genetic; structure and function of gene and chromosome; genetic variation and mutation