ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 

 โครงสร้างและการทำงานของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก โรคข้อ กระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน การตรวจทางห้องปฏิบัติการและรังสีวินิจฉัย หลักการรักษาและเภสัชวิทยา ระบาดวิทยาและการป้องกันโรค

Structures and functions of musculoskeletal system, diseases of joint, bone and soft tissue,     laboratory investigation and diagnostic radiology, principle of treatment and pharmacology, epidemiology and disease prevention