แนวทางกาศึกษา และงานมอบ

ก่อนคาบเรียน

1.ศึกษาวิดีโอ วิธีการตรวจร่างกายทางออร์ปิดิกส์ เพื่อการวินิจฉัย ภาวะความผิดปกติที่พบบ่อยที่แผนกผู้ป่วยนอก 

2. แบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อย 3 กลุ่มๆละ 2-3 คน

3. แต่ละกลุ่มย่อยให้สมาชิก 1 คนสมมติตัวเองเป็นคนไข้ที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งจากโรคที่ไม่ซำ้กัน ซักซ้อมการให้ประวัติและการแสดงการตรวจพบเพื่อแสดงบทบาทสมมติในคาบเรียน

ในคาบเรียน

ให้ 1 คนในกลุ่มย่อยแสดงเป็นผู้ป่วยให้เพื่อนกลุ่มอื่นทำการตรวจร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรค หลังจากนั้นให้สมาชิกที่เหลือในกลุ่มทำการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่เพื่อนที่ทำการตรวจร่างกาย