โครงสร้างและการทำงานของระบบประสาทส่วนปลาย ระบบประสาทอัตโนวัติ อวัยวะบริเวณศีรษะและลำคอ รวมทั้งอวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ โรคของระบบประสาทส่วนปลายและอวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ  การตรวจวินิจฉัย หลักการรักษาและเภสัชวิทยา และการป้องกันโรค

          Structures and functions of Peripheral nerveous system, Autonomic nervous system, head and neck including special sense organs, Diseases in peripheral nervous system and special sense organs, investigations, principles of therapy and pharmacology, and prevention of disease

รหัสวิชา วพมบก ๓๐๖ (PCMIT 306)

ชื่อรายวิชา        โรคของระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ ผิวหนัง และระบบประสาท (    Diseases of Musculoskeletal, Integumentary and Neurological systems)