รหัสวิชา วพมบก ๓๐๖ (PCMIT 306)

ชื่อรายวิชา        โรคของระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ ผิวหนัง และระบบประสาท (    Diseases of Musculoskeletal, Integumentary and Neurological systems)