สัณฐานวิทยา กลไกการก่อโรคและการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อในคนที่พบได้บ่อยในประเทศไทย พยาธิกำเนิดและพยาธิสภาพ ที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา เภสัชวิทยาของยาต้านจุลชีพที่ใช้ในการรักษา การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อทั้งส่วนบุคคลและชุมชนอย่างเป็นองค์รวม และทักษะเบื้องต้นทางห้องปฏิบัติการในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ

                              Morphology,  pathogenic mechanism and laboratory diagnosis of bacteria and fungi commonly found in Thailand;  pathogenesis and pathology related to bacterial and fungal infection;  pharmacology of therapeutic antimicrobial agents; holistic control and prevention of infectious diseases both individual and community, and basic laboratory skills for diagnosis of infectious diseases.