คำอธิบายรายวิชา

      หลักวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว วงจรชีวิตครอบครัว ทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยและประชาชน การประเมินงานวิจัยเวชศาสตร์ครอบครัว การสร้างเสริมสุขภาพ การเข้าถึงครอบครัว การบริการสุขภาพทั้งส่วนบุคคล ครอบครัว ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หลักอาชีวอนามัย จริยธรรมในแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว การพัฒนาระบบสาธารณสุข การตรวจร่างกายประจำปี เวชสารสนเทศ การฝึกทักษะในการตรวจวินิจฉัยรักษาผู้ป่วยทั่วไปในศูนย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสถานีอนามัย การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย การวิจัยด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และทักษะการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน