แม้ว่าจำนวนของการตั้งครรภ์ได้ลดลงในระยะ 30 ปีหลังนี้ แต่ว่าอัตราการเกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูกยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะส่วนใหญ่ของชาติตะวันตก ในอเมริกาการตั้งครรภ์นอกมดลูกนี้เพิ่มขึ้นจาก 4.5 ต่อพันของการตั้งครรภ์ในปี 1970 เพิ่มเป็น 19.7 ต่อการตั้งครรภ์ พันคนในปี 1992 เพิ่มเป็น 2.1 % ในแคลิฟอรเนียเหนือ ในปี 1997 ถึง 2000ส่วนในประเทศนอร์เวย์มีการเพิ่มขึ้นของการตั้งครรภ์นอกมดลูกจาก 12.5 เป็น 18.0 ต่อการตั้งครรภ์พันคนในปี 1976 ถึง 1993 ทั้งนี้อาจเพราะมีปัจจัยการเกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูกมากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มความสามารถในการวินิจฉัยได้ดีขึ้น เหตุผลของการเพิ่มขึ้นของอัตราการตั้งครรภ์นอกมดลูก