ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย พยาธิวิทยาของระบบภูมิคุ้มกัน พันธุศาสตร์ภูมิคุ้มกัน และเภสัชวิทยาของยาปรับภูมิคุ้มกัน โครงสร้างและวงจรชีวิตของเชื้อไวรัส พยาธิกำเนิด และพยาธิสภาพของการติดเชื้อไวรัส ระบาดวิทยา การป้องกันและการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสที่เป็นปัญหาในประเทศไทย ไวรัสอุบัติใหม่ การตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับการวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัส และเภสัชวิทยาของยาต้านเชื้อไวรัส พยาธิวิทยาทั่วไป ได้แก่ การปรับตัวของเซลล์ การบาดเจ็บและการตายของเซลล์ การอักเสบและการหายของแผล ความผิดปกติของการไหลเวียน และบทนำเกี่ยวกับเนื้องอก

                    Immune system, immunopathology, immunogenetics and pharmacology of immunomodulators; viral morphology and life cycle, pathogenesis and pathology of viral infection, epidemiology, protection and prevention  in viral infections with impact on health in Thailand, emerging viruses, laboratory techniques to investigate and diagnosis of virus infection and pharmacology of antiviral drugs; general pathology such as cellular adaptation, cell injury and death, inflammatory response and wound healing and repair, hemodynamic disturbance and introduction to neoplasia