วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (วพมกศ ๒๐๓)

สำหรับ นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ชั้นปีที่ ๒