วิชาเลือก

เนื่องด้วย วพม. ได้มีนโยบายปรับปรุงและพัฒนาการวัดและประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของ นพท./นศพ.วพม. แต่ละคน ตามแนวคิด entrustable professional activities (EPA) ซึ่งคณะทำงาน EPA วพม. ได้ดำเนินการกำหนดชุดของสมรรถนะทางวิชาชีพที่ นพท./นศพ.วพม. ชั้นคลินิก ต้องปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีอาจารย์คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด รวมทั้งหมด 5 กิจกรรม ดังนั้นเพื่อให้การวัดและประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของ นพท./นศพ.วพม. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดการอบรมให้ผู้ประเมินเข้าใจหลักการและวิธีการการติดตามการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพแพทย์ตามกรอบแนวคิด EPA เพื่อให้ผู้ประเมินสามารถทำการประเมินการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพแพทย์ตามกรอบแนวคิด EPA และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้ผู้ถูกประเมิน (นพท./นศพ.วพม.) พัฒนาตนเองได้ตรงตามผลลัพธ์ที่คาดหวังของหลักสูตร 

วิชาทหาร 3 ปีการศึกษา 2564

กองการปกครอง วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า