รายวิชาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
  • คำอธิบายรายวิชา

โครงสร้างและการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะ โรคที่พบบ่อยในระบบทางเดินปัสสาวะ การตรวจวินิจฉัย หลักการรักษาและเภสัชวิทยาระบบทางเดินปัสสาวะ วิทยาการระบาดและการป้องกันโรค 
Structures and functions of urinary system, diseases of urinary system, investigations, principles of therapy and pharmacology of urinary system, epidemiology, and disease prevention