​Video collection จาก American Academy of Ophthalmology  ส่วนใหญ่เป็นผลงานของนักเรียนแพทย์อเมริกัน จุดประสงค์เพื่อเป็น resources ให้กับนักเรียนแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป  วีดิโอแต่ละเรื่องยาวประมาณ 8 นาที และมีคำถามท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้  เหมาะกับการรีวิวความรู้ก่อนสอบ