ภาควิชาวิสัญญี (Anesthesiology)

          หลักการและแนวปฏิบัติพื้นฐานทางวิสัญญีวิทยา  วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติด้านวิสัญญีเช่น  สรีรวิทยา เภสัชวิทยา (ยาทางวิสัญญี ยาชา)  การประเมินและเตรียมผู้ป่วยก่อนการระงับความรู้สึก  วิธีการให้การระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกายและเฉพาะส่วน  การวินิจฉัยและให้การรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการได้รับการระงับความรู้สึก  การให้สารน้ำ การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด การดูแลผู้ป่วยหลังการระงับความรู้สึก การจัดการทางเดินหายใจ การบำบัดด้วยออกซิเจน การระงับปวด  การฝึกปฏิบัติทักษะต่างๆ ด้านวิสัญญีวิทยา สิทธิผู้ป่วยและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย ตลอดจนหลักการให้การระงับความรู้สึกในศัลยกรรมสนามเคลื่อนที่

          Principles and practice of anesthesiology, Basic science that are relevant to anesthesia practice; physiology & pharmacology (anesthetic drugs, local anesthetics), Preoperative evaluation and preparation, General and regional anesthesia, Diagnosis and Treatment of complications from anesthesia, Fluid therapy, Blood and blood component therapy,  Postoperative care, Airway management, Oxygen therapy, Pain management, Clinical implications for the practice of anesthesia, Patients’ right and safety, Principles of anesthesia in battlefield.